Chinese Language Basics for Travelers

English

Chinese

Yes
Shì
No
Búshì
Hello
Ni hao
Have you eaten?
Nee chrr luh mah?
I’ve eaten.
Wor chrr luh
Good evening
Wan-shung haoww
Bye-bye
Bye-bye
How are you?
Nee haoww mah?
Good/ok
Haoww
Please
Qing
Thank you
Xiè xiè (shyeah-shyeah)
You’re welcome
Boo-yong xièxie
Excuse me
Dway boo chee
Where is
…Dzeye nah-lee?
A glass of water, please.
Yībēi shuǐ, qǐng
I want…
Wor yaoww…
How much does that cost?
Dor sheow chen
It’s delicious
Ta dì meiwei
The check, please
Qing jiancha
Where is the bathroom?
Cèsuo zài na er?
Do you speak English?
Ni shuo Yingwen ma