Japanese Language Basics for Travelers

English

Japanese

Yes Hai
No  Iie
Hello Kon’nichiwa
Good evening! Konbanwa
Goodbye Sayoonara
How are you? Ogenki desu ka?
I’m fine, thanks! Genki desu. Arigato!
And you? Anatawa?
Please Onegai shimasu
Thank you Arigatoo gozaimasu
You’re welcome Dou itashi mashite
Pardon me  Sumimasen
Excuse me  Sumimasen
Where… Doko
A glass of water, please. Mizu o onegai shimasu.
I would like… Onegai shimasu.
How much does that cost? Kore wa ikura desu ka?
Delicious Oishii
The check, please Okanjoo o onegai shimasu.
Where is the bathroom? Toire wa doko desuka?
No problem Daijoubu
Do you speak English? Eigo o hanasemasu ka?